Sygn. Akt I C 630/16

Sygn. Akt I C 630/16

POSTANOWIENIE

Dnia 25 sierpnia 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SR Jarosław Janeczek

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Rawie Mazowieckiej

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

Pożyczamy.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kaliszu

przeciwko

Piotrowi Dębskiemu

o zapłatę – w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 182 §1 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie.-

SSR Jarosław Janeczek

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 182 §1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 §1 pkt 5 i 6 k.p.c., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

         Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone postanowieniem w dniu 22 sierpnia 2016 roku na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c..

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania nie został zgłoszony przez strony do chwili obecnej. Adres pozwanego również nie jest znany.

         Mając na uwadze spełnienie przesłanek art. 182 §1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

SSR Jarosław Janeczek

 

 

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia bezpośrednio do Sądu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Nadanie pisma na poczcie równoznaczne jest z wniesieniem go do Sądu.

 

 

Rejestr zmian dla: Sygn. Akt I C 630/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-08-28
Publikacja w dniu:
2017-08-28
Opis zmiany:
b/d